VEDTÆGTER

Midtjysk Trialsport

§ 1. Navn

Foreningens navn er Midtjysk Trialsport

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Hårup Vestervej 10, 8600 Silkeborg.

 

§ 3. Formål

At fremme interessen for trialsporten og tilbyde foreningens medlemmer – uanset alder og niveau – optimale muligheder for at udvikle deres sportslige præsentationer.

 

§ 4. Medlemskab

Stk. 1 Enhver, der støtter foreningens formål, kan være medlem af Midtjysk Trialsport.

Stk. 2 Alle klubbens medlemmer skal overholde klubbens og DMU’s regler under udførelsen af sporten, hvad enten det er på klubbens trænings faciliteter, til stævner eller i andre trænings områder. Klubbens aktive mc medlemmer skal ligeledes være indehaver af et gyldigt Trial licens. Udøvere af cykel trial skal være indehaver af en for sporten gyldig licens og / eller privat ansvar og ulykkesforsikring.  

Stk. 3 Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre, eller for følger af ulykker som måtte finde sted under eller i forbindelse med klubbens arrangementer. Mc medlemmerne er forpligtet til at tegne trial licens ved DMU og selv sørge for evt. yderlig forsikring.

Stk. 4 Passive medlemmer har ikke adgang til selve træningsfaciliteterne, men er valgbare til bestyrelses- og udvalgsarbejde.

§ 5. Indmeldelse

Stk. 1 Indmeldelse skal sker skriftligt via DMU´s hjemmeside. 

Stk. 2 Medlemskabet er først gældende efter registreret indbetaling.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelsen skal ske skriftligt til kassereren.

Økonomisk mellemværende med foreningen skal være afviklet inden udmeldelse.

§ 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 9. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og reglement, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Stk. 2 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt af bestyrelsen inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 10. Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned.

Stk. 3 Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingent restance, eller under 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4 Generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden og indkommende forslag annonceres og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der indkommet forslag, annonceres disse til medlemmerne via mail eller sociale medier, sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, så det er medlemmerne i hænde senest ugen før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6 En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

            1) Valg af dirigent og referent

            2) Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

            3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse

            4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse

            5) Fastsættelse af kontingent

            6) Behandling af indkomne forslag

            7) Valg af bestyrelse

            8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

            9) Valg af revisor og revisorsuppleant

            10) Eventuelt

 

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jvf. § 18

Vedtægtsændringer skal endvidere godkendes af Silkeborg kommune.

Stk. 3 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er givet.

Stk. 2 Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger

§ 13. Bestyrelse – valg

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og arrangementer.

Stk. 3 Bestyrelsen består af mindst følgende personer: 1 formand, 1 kasserer, samt 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og vælges for min. en 1-årig periode.

§ 14. Forretningsorden og tegningsret

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer er til stede. Der skal føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 3 Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves der underskrift fra formand og kasserer i foreningen.

Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 5 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 6 For foreningens økonomiske forpligtigelser hæftes der alene med foreningens formue. Det er foreningen og ikke bestyrelsen, der hæfter økonomisk for foreningen.

§ 15. Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 3 Foreningens regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen

§ 16. Revision

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges der for et år ad gangen en revisor og evt. en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningerne er til stede.

Stk. 2 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, og med mindst 2/3 stemmeflertal.

 

§ 18. Foreningens opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmeflertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning overgår evt. aktiver til almennyttige formål i Silkeborg kommune. Den konkrete anvendelse af eventuel formue og aktiver træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 Silkeborg den 5.august 2020.

 

                        

Bestyrelsen:

 

Søren Overby.

Nanna Pedersen.

Poul Arne V. Jansen.

Jørn Kirkegaard.

Sonni Kirkegaard.